Eristalinus aeneus
Order Diptera (Flies)
Family Syrphidae (Syrphid Flies)
Genus Eristalinus
Species Eristalinus aeneus

Central Park, New York, NY
Nov 4, 2017

Previous   Next   Cover Previous Next