Genus Eupeodes
Order Diptera (Flies)
Family Syrphidae (Syrphid Flies)
Genus Eupeodes

Central Park, New York, NY
Aug 28, 2021

Next   Cover Previous Next