Lauxaniidae


Lauxaniidae
Order Diptera (Flies)
Family Lauxaniidae
Genus Sapromyza
Species Sapromyza brachysoma

Cranberry Lake Preserve, North White Plains, NY
Feb 11, 2017

Checklist   Log   Previous   Next Previous Next